1-2. តើស្ពានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅឯណា?

នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ទឹកប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់និងទូទាត់សង តាមគណនីធនាគាររបស់អ្នក។