6-8. ចុះបើខ្ញុំសងប្រាក់លើសពីចំនួនដែលត្រូវការ?

កុំបារម្ភ! អ្នកអាចបង់ថ្លៃសំណងតាមចំនួនជាក់លាក់តាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង។
គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នក និងបង់ថ្លៃសំនងតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់ស្ពានជាការស្រេច។
អ្នកមិនចាំបាច់បង់សងតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងនោះទេ។