6-8. ចុះបើខ្ញុំសងប្រាក់លើសពីចំនួនដែលត្រូវការ?

កុំបារម្ភ! អ្នកអាចចូលទៅកាន់”view status” នៅលើកម្មវិធីរបស់យើងនិងបង់ថ្លៃសំណងតាមចំនួនជាក់លាក់។
ប្រសិនអ្នកបង់ថ្លៃសំណងខុសខ្វះឬលើស
ក្រុមការងារស្ពាននឹងវេរទឹកប្រាក់ដែលលើសទៅតាម
គណនីធនាគាររបស់អ្នកវិញ។