6-9. ខ្ញុំបានផ្ញើកម្ចីទៅកាន់គណនីខុស។

សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារស្ពានជាមុនសិន។