6-6. ខ្ញុំបានសងប្រាក់កម្ចីទៅស្ពានរួចហើយ ប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅតែបង្ហាញថាខ្ញុំមានប្រាក់កម្ចីនៅឡើយ។

យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅពេលយើងបញ្ជាក់ពីប្រាក់កម្ចីដែលបានដាក់ចូលក្នុងគណនីរបស់យើង។