6-6. ខ្ញុំបានសងប្រាក់កម្ចីទៅស្ពានរួចហើយ ប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅតែបង្ហាញថាខ្ញុំមានប្រាក់កម្ចីនៅឡើយ។

យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅពេលយើងបញ្ជាក់ថាប្រាក់
កម្ចីនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់យើង។
ប្រសិនបើលោកអ្នកផ្ញើពីគណនីធនាគារ ABA របស់លោកអ្នកឬទៅដាក់ប្រាក់នៅសាខាធនាគារABA យើងនឹងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់អ្នក ក្នុងរយៈពេល 1​ថ្ងៃ។
ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើប្រាក់ពីធនាគារមួយផ្សេងទៀត វាត្រូវចំណាយពេល 2-3 ថ្ងៃ
ទើបទទួលបាន។ បន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់អ្នកភ្លាមៗ។