6-5. ខ្ញុំបានផ្ញើកម្ចីត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃកំណត់ប៉ុន្តែវាត្រូវបានដាក់ បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ស្ពានលុយ យឺត1 ថ្ងៃ។ តើវាត្រូវបានចាត់ទុកថាយឺតទេ?

បាទ /ចាសប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកត្រូវតែដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ស្ពានលុយនៅថ្ងៃកំណត់។