6-4. តើមិត្ដភ័ក្តឬឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាចសងជំនួសខ្ញុំបានទេ?

ទេសូមទូទាត់សងវិញពីគណនីវីងរបស់អ្នក។
គណនីរបស់លោកស្ពានឡុយជាមួយឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះអ្នកត្រូវតែមានភស្តុតាងនៃការសងប្រាក់កម្ចី។