6-3. តើខ្ញុំអាចសងប្រាក់កម្ចីមុនឬយឺតពេលដែលឬទេ?

អ្នកអាចសងប្រាក់កម្ចីមុនពេលកំណត់បាន។
មិនគិតកម្រៃបន្ថែមលើការបង់ប្រាក់ដើមនោះទេ។
យ៉ាងណាមិញ សំណងយឺតពេលអាចនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានពីរយ៉ាងដល់អ្នក។
ទីមួយ អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ។
27% គឺ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនបានបង់ក្នុងមួយខែ។
ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ
ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ហើយអ្នកនឹងមិនអាចមានឱកាសក្នុងការស្នើរកម្ចីពីពួកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ
យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ។
ការទូទាត់សងទាន់ពេលគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងក្រេឌីតរបស់អ្នក។
សងទាន់ពេលវេលា ទទួលបានសេវាកម្មកាន់តែច្រើន!