6-3. ចុះបើខ្ញុំសងប្រាក់លើសពីចំនួនដែលត្រូវការ?

កុំបារម្ភ! អ្នកអាចចូលទៅកាន់ មើលស្ថានភាព នៅលើកម្មវិធីរបស់យើងនិងបង់ថ្លៃសំណងតាមចំនួនជាក់លាក់។
គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នក និងបង់ថ្លៃសំនងតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់ស្ពានជាការស្រេច។
អ្នកមិនចាំបាច់បង់សងតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងនោះទេ។
ប្រសិនអ្នកបង់ថ្លៃសំណងខុសខ្វះឬលើស
ក្រុមការងារស្ពាននឹងវេរទឹកប្រាក់ដែលលើសទៅកាន់អ្នកវិញតាមគណនីវីង។