6-2. តើមានអ្វីកើតឡើងបើខ្ញុំធ្វើការសងខ្វះ?

កម្មវិធីរបស់ស្ពាននឹងបង្ហាញអ្នកថាតើចំនួនទឹកប្រាក់នៅខ្វះប៉ុន្មានបន្ថែមទៀតដែរត្រូវបង់​ សូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំ។