6-2. តើខ្ញុំអាចសងត្រលប់តាមWingបានទេ?

សេវានេះមិនទាន់មានទេ។ សូមផ្ញើប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ធនាគារឬដាក់ប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់យើងនៅសាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតបំផុត។