6-1. តើខ្ញុំសងប្រាក់កម្ចីដោយរបៀបណា?

សូមសងត្រលប់ពី “ទូទាត់ឥឡូវ” នៅលើកម្មវិធីរបស់យើង
ប្រសិនបើអ្នកមានសមតុល្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នកយើងនឹងដកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ទេសូមដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នកជាមុនបន្ទាប់មកសងពីកម្មវិធីរបស់យើង។
អ្នកទទួលបន្ចុកលើការបង់ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមវីង។