6-1. តើខ្ញុំសងប្រាក់កម្ចីដោយរបៀបណា?

សូមសងត្រឡប់ទៅគណនីធនាគាររបស់យើងដែលបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទេរតាមធនាគារឬនៅសាខាធនាគារ ABA ដែលនៅជិតអ្នកបំផុត។
អ្នកទទួលបន្ចុកលើការបង់ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ។