6-1. តើខ្ញុំអាចសងប្រាក់កម្ចីមុនឬយឺតពេលដែលឬទេ?

អ្នកអាចសងប្រាក់កម្ចីមុនពេលកំណត់បាន។
មិនគិតកម្រៃបន្ថែមលើការបង់ប្រាក់ដើមនោះទេ។
យ៉ាងណាមិញ សំណងយឺតពេលអាចនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានពីរយ៉ាងដល់អ្នក។
ទីមួយ អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិនយ័។
ប្រសិនបើអ្នកយឺតយ៉ាវពីXថ្ងៃទៅXថ្ងៃ
យើងខ្ញំុធ្វើការពិន័យជាទឹកប្រាក់ទៅតាមចំនួនថ្ងៃដែលលោកអ្នកធ្វើការបង់សង់យឺត។
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 1ថ្ងៃដល់7ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $5
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 8ថ្ងៃដល់14ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $10
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 15ថ្ងៃដល់21ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $15
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 22ថ្ងៃដល់29ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $20
ប្រាក់ពិនយ័ ៥ ភាគរយ។
ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ
ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ហើយអ្នកនឹងមិនអាចមានឱកាសក្នុងការស្នើរកម្ចីពីពួកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ
យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ។
វានឹងធ្វើអោយប៉ះផាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នកនាថ្ងៃអនាគត។
ការទូទាត់សងទាន់ពេលគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងក្រេឌីតរបស់អ្នក។
សងទាន់ពេលវេលា ទទួលបានសេវាកម្មកាន់តែច្រើន!