5-4 តើខ្ញុំអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បានទេ?

ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។