5-3. តើខ្ញុំអាចទទួលនិងសងប្រាក់វិញតាមរបៀបណា?

អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកតាមរយៈគណនី
ធនាគាររបស់អ្នក។
ដើម្បីប្រើសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកត្រូវមានគណនីធនាគារ។
យើងណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ធនាគារABAពីព្រោះមិនមានការគិតថៃ្លសេវាផ្ទេរប្រាក់
តាមធនាគារ ហើយការផ្ញើប្រាក់​នឺងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោង។