5-3. តើខ្ញុំអាចទទួលនិងសងប្រាក់វិញតាមរបៀបណា?

អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកតាមរយៈគណនីវីងរបស់អ្នក។
ដើម្បីប្រើសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកត្រូវមានគណនីវីង។