5-3. តើខ្ញុំ្ញអាចទទួលនិងសងប្រាក់វិញតាមរបៀបណា?

អ្នកអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់កម្ចីពីភ្នាក់ងារវីងដែលនៅជិតបំផុត ឬកម្មវិធីទូរសព្ទ័។
ដើម្បីប្រើសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកត្រូវមានគណនីនិងកម្មវិធីវីង។