5-2. ខ្ញុំមិនទាន់ទទួួលបានប្រាក់កម្ចីនៅឡើយទេ។

សូមអភយ័ទោសសម្រាប់ការពន្យារ។
សូមទាក់ទងផ្នែកបំរើអតិថិជន។