5-1. តើវាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការយល់ព្រមផ្ដល់កម្ចី?

សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់លើកតំបូង វាអាចនឹងប្រើរយៈពេល២ ទៅ ៣ថ្ងៃ
ប្រសិនបើវាជាលើកទីពីរឬច្រើនដងជាងនេះ ជាមួយគណនីABA វានឹងចំណាយពេលតែ 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ !
ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនីធនាគារ ABA ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារនឹងចំណាយពេល 2-3 ថ្ងៃ។