5-1. តើវាត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការយល់ព្រមផ្ដល់កម្ចី?

សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់លើកតំបូង វាអាចនឹងប្រើរយៈពេល២ ទៅ ៣ថ្ងៃ
បើនេះជាលើកទីពីរ អ្នកនឹងទទួលបានកម្ចីក្នុងរយៈ១០នាទីប៉ុណ្ណោះ!