4-5. តើខ្ញុំអាចស្នើរកម្ចីជាលើកទីពីរបានដែរឬទេ?

អ្នកអាចស្នើរបាន បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសំណងគ្រប់ចំនួន។