4-4. តើអ្នកគិតថ្លៃលើការគ្រប់គ្រងទេ?

ចាស/បាទ,ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបូកបញ្ចូលនៅក្នុងតម្លៃសរុបដោយ
មានទាំងការប្រាក់ផងដែរ។
គ្មានការគិតប្រាក់បង្កប់នោះទេ!