4-4. តើអ្នកគិតថ្លៃលើការគ្រប់គ្រងទេ?

ចាស/បាទ,ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបូកបញ្ចូលនៅក្នុងតម្លៃសរុបដោយ
មានទាំងការប្រាក់ផងដែរ។
លើសពីនេះទៀតមានថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់។
ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីធនាគារ ABA អ្នកមិនអស់ថ្លៃសេវានោះទេ។
បើមិនមែនជាគណណីធនាគារABA យើងគិតប្រាក់ 5 ដុល្លារពីចំនួនប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នក។
គ្មានការគិតប្រាក់បង្កប់នោះទេ!