4-4. តើអ្នកគិតថ្លៃលើការគ្រប់គ្រងទេ?

ចាស/បាទ, គឺគិត រួមបញ្ជូលទាំងថ្លៃសរុបនៃការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាកម្មវីង។
គ្មានការគិតប្រាក់បង្កប់នោះទេ!