4-3. តើគិតអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មាន?

អាស្រយ័ទៅលើក្រេឌីតរបស់អ្នក។ តំបូងការប្រាក់រាងខ្ពស់បន្ដិច តែវានឹងថយចុះនៅពេលក្រោយ បើអ្នកទូទាត់សំណងតាមការកំណត់។