4-2. តើខ្ញុំអាចខ្ចីបានប៉ុន្មាន?

វាអាស្រ័យទៅលើក្រេឌីតរបស់អ្នក ប៉ុន្ដែសម្រាប់លើកតំបូងអតិថិជនអាចខ្ចីចាប់ពី $100 ឬ $100។
អ្នកអាចពិនិត្យមើលសិទ្ធិរបស់អ្នកពីទំព័រសមាជិកភាពឬក្នុងកំឡុងពេលដាក់ពាក្យសុំកម្ចី។
សំណងទាន់ពេលវេលាជួយឱ្យអ្នកខ្ចីបានច្រើននៅពេលក្រោយ!