4-2. តើខ្ញុំអាចខ្ចីបានប៉ុន្មាន?

វាអាស្រយ័ទៅលើក្រេឌីតរបស់អ្នក ប៉ុន្ដែសម្រាប់លើកតំបូងអតិថិជននឹងចាប់ផ្ដើមពីចំនួន100ដុល្លារ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលសមាជិកភាពតាមរយៈផេកភាពស្មោះត្រង់។
សំណងទាន់ពេលវេលាជួយឱ្យអ្នកខ្ចីបានច្រើននៅពេលក្រោយ!