4-1. ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនត្រូវបានគេយល់ព្រម?

បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនឹងវាយតំលៃពាក្យស្នើរសុំរបស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលនិងប្រវត្តិឥណទាន។
យើងយល់ស្របចំពោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង់ប្រាក់សំណងតែប៉ុណ្ណោះ។
ទោះបីជាសំណើរត្រូវបានច្រានចោល តែអ្នកអាចព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ!