3-6. តើខ្ញំុអាចផ្លាស់ប្តូរពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរពត័មានផ្ទាល់របស់អ្នកតាមរយៈការកំនត់ក្នុងមីនុយ​។