3-6. តើខ្ញំុអាចផ្លាស់ប្តូរពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរពត័មានផ្ទាល់របស់អ្នកតាមរយះ​​ការកំនត់ក្នុងមីនុយ​។​ សំរាប់កែរតំរូវគណនីវីង សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញំុ។