3-5. តើខ្ញុំអាចទុកចិត្តស្ពានក្នុងការប្រមូលទិន្ននយ័របស់ខ្ញុំបានឬទេ?

យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីការពារទិន្ននយ័របស់លោកអ្នក។
ពត៌មានក្នុងទូរសព្ទ័របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព ១០០% និងប្រើសម្រាប់តែពាក្យស្នើរសុំតែប៉ុណ្ណោះ