3-4. ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវការការអនុញ្ញាតពីទូរសព្ទ័ដៃរបស់ខ្ញុំ?

ស្ពាននឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងទូរសព្ទ័ដៃរបស់អ្នកដើម្បីជួយស្នើរប្រាក់កម្ចីលឿនបំផុត។
ពត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុតរបស់យើងខ្ញុំ​​​។ ពត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីតែប៉ុណ្ណោះ។
យើងនឹងមិនហៅឬផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនោះទេ។