3-3. តើខ្ញុំអាចបើកការអនុញ្ញាតឱ្យស្ពានប្រមូលពត៌មានពីទូរសព្ទ័ដៃរបស់ខ្ញុំបានដោយរបៀបណា?

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ សូមចូលទៅកាន់ Setting រួច App រួចចុចលើពាក្យSpean រួច Permission and enable Spean to access all required permission.