3-2. តើខ្ញុំ្ញត្រូវការរៀបចំអ្វីខ្លះ?

អ្នកត្រូវការរបស់ទាំង ៣ យ៉ាង។
គណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន
គណនីវីង
អត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ជាតិសម្គាល់ខ្លួន