3-1. តើខ្ញុំមានសិទ្ធក្នុងការដាក់ស្នើរដែរឬទេ?

អតិថិជនសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម
មានអាយុចាប់ពី ២០ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ
មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់សំណង