1-1. តើស្ពានជាអ្នកណា?

ស្ពានគឺជាវេទិកាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាដំបូងនិងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនស្ពាន។
ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ័ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។