1-2. តើស្ពានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅឯណា?

ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានទូទាត់និងប្រមូលតាមគណនីវីង។