ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Fixed deposit ranking in MFI

Posted on

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការដាក់ប្រាក់ថេរគិតត្រឹមខែឧសភានៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ   ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដែលមានកាលកំណត់នៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។     ប្រសិនបើអ្នកមានលុយមួយចំនួនដែលអ្នកមិនត្រូវការប្រើសម្រាប់រយៈពេលជាងមួយខែ កគួរតែពិចារណាក្នុងការរក្សាវានៅក្នុងគណនីដាក់ប្រាក់ថេរពីព្រោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានការប្រាក់បន្ថែម។   ធនាគារនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានលក្ខខណ្ឌខុសៗគ្នាក្នុងការដាក់ប្រាក់ថេរដែលជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពី​ 1ខែទៅ5ឆ្នាំយ៉ាងយូរ។   អ្នកក៏អាចជ្រើសថាតើអ្នកចង់ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំខែឬនៅចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលដែលត្រូវបានគេហៅថាកាលកំណត់។   ជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នកទទួលបាននៅថ្ងៃកាលកំណត់អ្នកអាចទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទទួលបានជារៀងរាល់ខែអ្នកអាចប្រើការប្រាក់នោះឬរក្សាការប្រាក់នៅក្នុងគណនីសន្សំរបស់អ្នក។     សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់អប្បបរមាដែលជាភាគច្រើនចាប់ពី 5ដុល្លារ ដល់ 50ដុល្លារ។     តោះធ្វើការពិនិត្យទៅលើចំណាត់ថ្នាក់