[ពត៌មាន/NEWS]វីងបានពង្រីកសេវាកម្ម Wing expands services

Posted on

វីងបានពង្រីកសេវាកម្ម   វីងបានពង្រីកសេវាទៅលើសេវាកម្មមួយដែលហៅថា វីងសហគ្រាសតូចនឹងល្មម ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយសហគ្រាសមួយចំនួនក្នុងការបើកប្រាក់ខែអោយនាយោជិករបស់ខ្លួនតាមរយៈគណនីរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់សេវាមួយនេះ។   ពួកគេជឿជាក់ថា ពួកគេនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាមួយនេះអោយសហគ្រាសមួយចំនួនបាន។   យ៉ាងណាមិញ ចំពោះតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់សេវានេះគឺសមរម្យនឹងអាចទទួលយកបាន។     សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ (អង់គ្លេស)   To read more, please click here     (The article is originally from Khmer times)