តម្លៃគោលទាំងបីដែលត្រូវបង់ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ 3 main fees you need to pay when getting a home loan

Posted on

តម្លៃគោលទាំងបីដែលត្រូវបង់ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ (English in Page 5)   តើយើងត្រូវបង់ទៅលើថ្លៃសេវាអ្វីខ្លះពេលដែលទិញផ្ទះ?   ក្រៅពីតម្លៃផ្ទះហើយនោះ នៅមានថ្លៃសេវាមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកត្រូវដឹង។   ទាំងនេះជា ថ្លៃសេវាបីដែលអ្នកត្រូវបង់ ពេលទទួលកម្ចីទិញផ្ទះ