ធ្វើការស្នើរសុំ ពាណិជ្ជកម្ម កម្ចីដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

ធនាគារកម្ចីការប្រាក់ជាអប្បបរមាពិនិត្យឡើងវិញពត៌មានលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមprice_hsort
ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ Business Micro Loan (Large)0.59%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500,000USD-
អត្រាការប្រាក់:0.59%- 0.88%ខែ
រយះពេល:72ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.59
ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ Business Micro Loan (Medium)0.63%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50,000-500,000USD
អត្រាការប្រាក់:0.63% – 1.14%
រយះពេល: 72ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.63
ស្ថាបនា ឥណទានវិបារូបរ៍0.67%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:200,000USD-
អត្រាការប្រាក់:0.67-1.50%ខែ
រយះពេល:-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.67
ស្ថាបនា ឥណទានមានកាលកំណត់0.67%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:200,000USD-
អត្រាការប្រាក់:0.67-1.50%ខែ
រយះពេល:-72ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.67
ស្ថាបនា ឥណទានទុនបង្វិលរយៈពេលខ្លី0.67%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:200,000USD-
អត្រាការប្រាក់:0.67-1.50%ខែ
រយះពេល:-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.67
ស្ថាបនា សេវា​កម្រិត​បន្ទាត់​ឥណទានសំរាប់សេវា​ហិរញ្ញប្បទាន​ពាណិជ្ជកម្ម0.67%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000,000USD
អត្រាការប្រាក់:0.67-1.50%ខែ
រយះពេល:12-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.67
ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ Business Micro Loan (Small)0.85%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:10,000-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:0.85% – 1.21%ខែ
រយះពេល:-72ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.85
ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត1.08%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:2,000-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.08% – 1.37%ខែ
រយះពេល:-72ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.08
ស្ថាបនា ឥណទានខ្នាតមធ្យម1.10%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:5,001-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.10-1.50%ខែ
រយះពេល:-72ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.10
ឥណទានសហគ្រិន1.40%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:1,001-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.40-1.50%ខែ
រយះពេល:3-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:3ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.40
សូណាត្រា កម្ចីឯកត្តជន1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500-250,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:6-120ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:4ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
សូណាត្រា កម្ចីខ្នាតតូចនិងមធ្យម1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:10,000-250,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:6-120ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:4ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
សូណាត្រា កម្ចីរយៈពេលខ្លី1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500-250,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:1-3ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:4ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
ស្ថាបនា ឥណទានក្រុម1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
ស្ថាបនា ឥណទានខ្នាតតូច1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-750USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-18ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
ឥណទានចម្រើន1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-24ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
ប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ឥណទានខ្នាតមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី: 3,000USD-250,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី: 72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ឥណទានមិនមែនកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-250,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេផល ហ្វាយនែន ឥណទានពាណិជ្ជកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:251USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេផល ហ្វាយនែន កម្ចីជាក្រុមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25USD-300USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
វែលខាម ហ្វាយនែន Individual Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេស៊ីលីដា ឥណទានជំនួញខ្នាតមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេស៊ីលីដា ឥណទានជំនួញខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:3,500USD-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេស៊ីលីដា ឥណទានជំនួញខ្នាតតូចបំផុត (ឯកត្តជន)មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-3,500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:18ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេស៊ីលីដា ឥណទានសំរាប់មុខរបរតូចតាចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-700USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទានម៉ូតូកង់បី (តុក តុក)មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,200USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទាន​ខ្នាត​មធ្យម​មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:10,000USD-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទាន​ខ្នាតតូច​មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:3,000USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-3,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចីរបរកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:351USD-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចី​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:351USD-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
សីលានិធិ ឥណទានសេវាកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.25%-2.75%
រយៈពេលកម្ចី:1-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
សីលានិធិ ឥណទានសិប្បកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.25%-2.75%
រយៈពេលកម្ចី:1-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
សីលានិធិ ឥណទានជំនួញមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.75%-2.75%
រយៈពេលកម្ចី:1-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ម៉ាក់សីុម៉ា ហ្វាយនែន Small-Medium and Enterprise Loansមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:5,000USD-27,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.4%-1.5%
រយៈពេលកម្ចី:6-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ម៉ាក់សីុម៉ា ហ្វាយនែន Group Loansមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50USD-500USD
អត្រាការប្រាក់:1.48%-1.5%
រយៈពេលកម្ចី:6-12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ម៉ាក់សីុម៉ា ហ្វាយនែន Individual Loansមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-4,950USD
អត្រាការប្រាក់:1.45%-1.5%
រយៈពេលកម្ចី:6-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
សាមិក ឥណទានខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:501USD-15,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.3%-1.5%
រយៈពេលកម្ចី:4-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
សាមិក ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25USD-500USD
អត្រាការប្រាក់:1.5%
រយៈពេលកម្ចី:4-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
កម្ចីទាន់ចិត្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:5,000-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.10-1.50%ខែ
រយះពេល:60-84ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម999
កម្ចីចម្រើនផលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:30,000-70,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.00-1.10%ខែ
រយះពេល:84-96ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម999
កម្ចី អេស អឹម អ៊ីមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:5,001-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20-1.50%ខែ
រយះពេល:3-60ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:4ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ហត្ថាកសិករ ឥណទានទូទៅមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.00%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:- 84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ធនាគារ អរអេចប៊ី Personal Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-20,000
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ធនាគារ អរអេចប៊ី Business Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
វឌ្ឍនៈ ឥណទានមានកាលកំណត់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:120ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
វឌ្ឍនៈ ទុនបង្វិលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:1-12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
Prime កម្ចីឯកត្តជនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
Prime កម្ចីអាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-300,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ប្រាសាក់ ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:1,600USD-500,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ប្រាសាក់ ឥណទានខ្នាតតូច​បំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ប្រាសាក់ ឥណទានជាក្រុមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីបន្ទាន់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100,000USD-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:6ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:150USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:1,500USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.00%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.40%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានក្រុមធានាមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-500USD
អត្រាការប្រាក់:2.10%
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានរហ័សទាន់ចិត្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.3% ក្នុង១សប្ដាហ៍
រយៈពេលកម្ចី:18ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីតាមរដូវកាលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:10,001USD-
អត្រាការប្រាក់:1.20%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីជាក្រុមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីជាឯកត្តជនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ក្រេឌីត ឥណទានអាជីវកម្ម ខ្នាតតូច-មធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:20,000USD-70,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30% 1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ក្រេឌីត ឥណទានអាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.40%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អម្រឹត ឥណទានអាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អម្រឹត ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-100,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20-1.40%
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អម្រឹត ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30% – 1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:3.20%ខែ
រយះពេល:-18ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ឌែលតា ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែឡើងទៅ
រយះពេល:-24ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ឌែលតា ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែឡើងទៅ
រយះពេល:-96ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
Cambodia Post Bank-ឥណទានទ្រព្យបញ្ចាំមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី: up to 250,000 USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី: -240ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេស៊ីលីដា ឥណទាន​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​មធ្យម និង​សាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50,000USD-
អត្រាការប្រាក់:0.70% – 150% ក្នុងមួយខែ
រយៈពេលកម្ចី:
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេស៊ីលីដា ឥណទាន​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:10,000USD – 50,000USD
អត្រាការប្រាក់:0.70% – 150% ក្នុងមួយខែ
រយៈពេលកម្ចី: – 72 ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ហត្ថាកសិករ ឥណទានទូទៅមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.00% – 1.50%ខែ
រយះពេល:-60ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999