ធ្វើការស្នើរសុំ គណនីសន្សំដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

ធនាគារឈ្មោះអត្រាការប្រាក់(ដុល្លារ) ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមាព័ត៌មានបន្ថែមprice_hsort
សាខម គណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 5USD ឬ 200 USD

អត្រាការប្រាក់:

រយៈពេល :

Show details999
សាខម ប្រាក់បញ្ញើអនាគតមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 5USDក្នុងមួយខែ

អត្រាការប្រាក់:

រយៈពេល : រហូតដល់5ឆ្នាំ

Show details999
ក្រេឌីត គណនីបញ្ញើសំចៃដៃគូមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:5USD

អត្រាការប្រាក់: 3.00% – 5.00%

Show details999
ក្រេឌីត គណនីកូនល្អមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:5USD

អត្រាការប្រាក់: 4.00% – 7.25%

រយៈពេល :

Show details999
អម្រឹត គណនីប្រាថ្នាមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:5USD -50USD

អត្រាការប្រាក់: 4.50% – 7.00%

រយៈពេល : 3-36ខែ

Show details999
អម្រឹត គណនីតាមតម្រូវការមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: -500USD up

អត្រាការប្រាក់: 0.50% – 2.00%

Show details999
ហុងលីអុង គណនីសន្សំមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ គណនីកូនល្អ7.25%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1 USD

អត្រាការប្រាក់: 7.25%

Show details7.25
ប្រាសាក់ គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍7.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: ចរចា

អត្រាការប្រាក់: 7.00%

រយៈពេល :12 – 60 ខែ

Show details7.00
អិលអូអិលស៊ី គណនីបញ្ញើសំចៃ5.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 5 USD

អត្រាការប្រាក់:5.00%

Show details5.00
អេ អឹម ខេ គណនីសន្សំសំណាង4.25%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD

អត្រាការប្រាក់:3.50%-4.25%

Show details4.25
អេ អឹម ខេ គណនីសន្សំងាយស្រួល4.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1 USD

អត្រាការប្រាក់:3.00%-4.00%

Show details4.00
អម្រឹត គណនីរីករាយ3.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់: 3.25%-3.75%

Show details3.75
ប្រាសាក់ គណនីចម្រើនតាមលំដាប់3.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD – 50,000 USD

អត្រាការប្រាក់: – 3.50%

រយៈពេល :

Show details3.5
ក្រេឌីត គណនីបញ្ញើសំចៃ (គណនីងាយស្រួល)3.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 5 USD

អត្រាការប្រាក់:3.50%

Show details3.50
ប្រាសាក់ គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់3.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់: 3.00%

រយៈពេល :

Show details3.00
វីស៊ិនហ្វាន់ គណនីសង្ឃឹម3.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1 USD

អត្រាការប្រាក់: 3.00%

Show details3.00
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត គណនីស្មាត3.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:

អត្រាការប្រាក់:3.00%

Show details3.00
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត គណនីអ៊ីហ្ស៊ី2.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:

អត្រាការប្រាក់:2.75%

Show details2.75
ហត្ថាកសិករ គណនីនិស្សិត2.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:​

អត្រាការប្រាក់: 2.50%

Show details2.50
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត គណនីសន្សំសំចៃ2.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:

អត្រាការប្រាក់:2.50%

Show details2.50
ប្រាសាក់ គណនីសន្សំតាមផែនការ2.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10$ ក្នុងមួយខែ

អត្រាការប្រាក់: 2.00%

រយៈពេល :12 ឬ 24 ខែ

Show details2.00
ហត្ថាកសិករ គណនីសន្សំនីតិបុគ្គល2.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:​

អត្រាការប្រាក់: 2.00%

Show details2.00
សាខមប៊ែង គណនីសន្សំ2.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 5 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%-2.00%

Show details2.00
ប្រាសាក់ គណនីសន្សំ2.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 5 USD

អត្រាការប្រាក់: 2.00%

Show details2.00
ហ្វីលីព គណនីបញ្ញើសន្សំ1.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់: 1.00%-1.75%

Show details1.75
ហុង លីអុង គណនីសន្សំសម្រាប់កុមារ1.68%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 250 USD

អត្រាការប្រាក់: 1.68%

រយៈពេល :

Show details1.68
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី គណនីសន្សំ1.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 20 USD

អត្រាការប្រាក់: 1.50%

Show details1.50
ស្ថាបនា គណនី​បញ្ញើសំចៃ1.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់: 1.50%

Show details1.50
អម្រឹត គណនីពាណិជ្ជ1.25%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 50 USD

អត្រាការប្រាក់: 1.25%

 

Show details1.25
សហពាណិជ្ជ គណនីសន្សំ1.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់: 1.00%

Show details1.00
ភ្នំពេញពាណិជ្ជ គណនីបញ្ញើ សន្សំ1.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 5 USD

អត្រាការប្រាក់: 1.00%

Show details1.00
​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​នៃ​កម្ពុជា គណនី​សន្សំ0.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 50 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.75%

Show details0.75
កាណាឌីយ៉ា គណនីសន្សំ0.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់:0.75%

Show details0.75
ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី គណនីបច្ចុប្បន្នផ្ទាល់ខ្លួន0.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.75%

Show details0.75
វឌ្ឍនៈ មូលដ្ឋានគណនីសន្សំ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
ធនាគារ មេប៊ែង (កម្ពុជា) គណនីសន្សំ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
ធនាគារគូកមីនកម្ពុជា ប្រាក់បញ្ញើធម្មតា0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី គណនីបញ្ញើសំចៃ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
កាថេ យូយៃថីត គណនីសន្សំ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 30 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ គណនីសន្សំ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.25%-0.35%

Show details0.50
ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី គណនីសន្សំ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
ធនាគារបាងកក គណនីសន្សំ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 20 USD

អត្រាការប្រាក់:

Show details0.50
អេបីអេ គណនីបញ្ញើសន្សំ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
អេស៊ីលីដា គណនី​បញ្ញើ​សំចៃ0.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់: 0.50%

Show details0.50
ឥណ្ឌូឆៃណា គណនីសន្សំ

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់:

Show details
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ មេហ្គា គណនីរក្សាទុក

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់:

Show details
ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា គណនីបញ្ញើសំចៃ

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 10 USD

អត្រាការប្រាក់:

Show details
ធនាគារចិន គណនីសន្សំ

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 100 USD

អត្រាការប្រាក់:

Show details
ANZ គណនីបង្កើនប្រាក់សន្សំ

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD

អត្រាការប្រាក់:

Show details