[ពត៌មាន/NEWS]លំហូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខុស​ច្បាប់​មក​កម្ពុជា​ មាន​រាប់ពាន់​លាន illicit financial flows

Posted on

លំហូរ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ខុស​ច្បាប់​មក​កម្ពុជា​ មាន​រាប់ពាន់​លាន   Illicit trade lost millions of tax revenue     សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ   To read more, please click here   (The article is originally from Post Khmer/ Phnom Penh Post)

[ពត៌មាន/NEWS]របប​ប្រាក់​សោធន​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​វិស័យ​ឯក​មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​

Posted on

របប​ប្រាក់​សោធន​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​វិស័យ​ឯក​មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​ មន្ត្រី​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ ហៅ​កាត់ ប​.​ស​.​សបាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹងថា របប​សោធន​និវត្តន៍​រវាង​មន្ត្រីរាជការ​និង​ វិស័យ​​ឯក​ជន មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា​។​ សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ (The article is originally from news.sabay.com)

ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា1 Saving account ranking in commercial banks 1

Posted on

 ចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្សំប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមខែឧសភា   ថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីធនាគារពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុត។   អត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារគឺមានកម្រិតទាបជាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប៉ុន្តែមិនមានន័យថាពួកគេមិនមានភាពទាក់ទាញនោះទេ។   គោលការណ៍នៃការវិនិយោគនេះគឺ “ហានិភ័យខ្ពស់ការសងត្រឡប់មកវិញក៏ខ្ពស់”​​ ឬ “ហានិភ័យទាបការសងត្រឡប់មកវិញក៏ទាប”។   មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលសំណងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងសំណងខ្ពស់ វាមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអ្នកអាចនឹងបរាជ័យ​ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានសំណងត្រឡប់មកវិញដោយមួយចំនួនតូច វាមានហានិភ័យទាបដែលអ្នកអាចនឹងទទួលបានមកវិញ។   ដូច្នេះសូមមើលចំណាត់ថ្នាក់អត្រាការប្រាក់នីមួយៗ​