លុយ ត្រូវតែជាលុយគ្រប់ពេលវេលា Money has to be money all the time

Posted on

លុយ ត្រូវតែជាលុយគ្រប់ពេលវេលា   នៅក្នុងសម័យបុរាណ តើមួយណាខាងក្រោមនេះ គឺជារូបិយប័ណ្ណ?   ក) ពស់   ខ) គ្រឿងអលង្ការ   គ) កាំបិត   ឃ) ប្រដាប់រំម៉ត់ដំឡូង ទំនិញនីមួយៗ មានតម្លៃផ្សេងគ្នា។ ដូច្នេះ រូបិយប័ណ្ណគួរតែមានចំនួននិងតម្លៃស្មើគ្នា។     សព្វថ្ងៃនេះ យើងមានក្រដាសលុយ និងកាក់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង។   ប៉ុន្ដែនៅសម័យបុរាណ របស់ប្រភេទផ្សេងគ្នាជាច្រើនត្រូវបានគេប្រើជារូបិយប័ណ្ណដូចជា៖ ខ្យង កាំបិត ឬអំបិល ត្រូវបានគេប្រើជាលុយ។  

វិធី៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចជួយអ្នកអោយទទួលបានកម្ចី នៅពេលដែលអ្នកមានប្រវត្តិឥណទានមិនល្អ

Posted on

វិធី៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចជួយអ្នកអោយទទួលបានកម្ចី នៅពេលដែលអ្នកមានប្រវត្តិឥណទានមិនល្អ   តាមរយៈអត្ថបទពីមុនៗរបស់យើង អ្នកបានដឹងរួចមកហើយថា វាជាការសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវមានពិន្ទុឥណទានល្អ។ ប៉ុន្តែ តើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិឥណទានមិនល្អរួចហើយនោះ?   តើអ្នកនៅអាចមានឱកាស ទទួលបានការអនុម័តចំពោះការស្នើសុំកម្ចីដែរឬទេ? ដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នក!   ជាក់ស្ដែង ក្នុងច្បាប់នីមួយៗ វាតែងតែមានករណីលើកលែងជានិច្ច។ ក្នុងករណីខ្លះ ទោះបីអ្នកមានពិន្ទុឥណទានមិនល្អក្ដី អ្នកនៅតែអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចី។   យ៉ាងម៉េចទៅ? សូមចាំថា ពិន្ទុឥណទានមិនមែនជាកត្តាតែមួយ ដែលធ្វើអោយធនាគារសម្រេចចិត្តថា នឹងទទួល ឬបដិសេធសំណើររបស់អ្នកនោះទេ។ វាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយ ដែលធនាគារប្រើក្នុងការវាយតំលៃពាក្យស្នើសុំកម្ចីប៉ុណ្ណោះ។ ក្រៅពីពិន្ទុឥណទានហើយ នៅមានកត្តាជាច្រើនទៀត ដែលធ្វើអោយធនាគារសម្រេចចិត្តបដិសេធសំណើររបស់អ្នក ដូចជា កម្រិតហានិភ័យដែលគេនឹងប្រឈម គោលនយោបាយធនាគារ និងកត្តាជាច្រើនផ្សេងទៀត។   ដូចច្នេះ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅពេលនេះ គឺធ្វើយ៉ាងណាកម្ចាត់ចោលអោយបាន នូវរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលធនាគារព្រួយបារម្ភ ហើយទទួលយកកម្ចីដែលអ្នកស្នើ។   ថ្ងៃនេះ ស្ពានចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកនូវគន្លឹះមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរចងចាំ ពេលដែលអ្នកស្នើកម្ចី ប៉ុន្តែមានប្រវត្តិឥណទានមិនល្អ។