សាលាលុយ

តើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិចពិតជាមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក ឬយ៉ាងណា?
តើអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្ម? ហេតុអ្វីបានវាមានសារសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម?
ចំណុចខុសគ្នារវាងរូបិយប័ណ្ណ(Currency)និងរូបិយវត្ថុ(Money)
ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
លក្ខណៈខុសគ្នារវាងគណនីសន្សំមានកាលកំណត់និងគណនីសន្សំសំចៃ
previous arrow
next arrow
Slider