ធ្វើការស្នើរសុំ ផ្ទាល់ខ្លួន កម្ចីដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

ធនាគារកម្ចីការប្រាក់ជាអប្បបរមាពិនិត្យឡើងវិញពត៌មានលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមprice_hsort
ស្ថាបនា ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន1.10%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.10-1.50%ខែ
រយះពេល:-72ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

Show details1.10
សូណាត្រា កម្ចីឯកត្តជន1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500-250,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:6-120ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:4ថ្ងៃ

Show details1.50
សូណាត្រា កម្ចីសាច់ប្រាក់1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100-500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50-2.00%ខែ
រយះពេល:6-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
សូណាត្រា កម្ចីឧបករណ៏អេឡេត្រូនិក1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:6-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ស្ថាបនា ឥណទានក្រុម1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

Show details1.50
ហ្វីលីព ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន2.00%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:1,000USD-
អត្រាការប្រាក់:2.00%ខែ
រយះពេល:12-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:5ថ្ងៃ

Show details2.00
សាខម Consumption Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25,000USD-
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ឥណទានគ្មានទ្រព្យធានាមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អេស៊ីលីដា ឥណទានសំរាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:3,500USD-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:18-72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទាន​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់ខ្លួន​មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចី​មិន​មែន​អាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:351USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-30ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
កម្ចីងាយស្រួលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-500USD
អត្រាការប្រាក់:-1.50%ខែ
រយះពេល:-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

Show details999
ធនាគារ អរអេចប៊ី Personal Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-20,000
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
Prime កម្ចីឯកត្តជនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
Prime កម្ចីខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ស៊ីធី ភីអិលស ឥណទានទូទៅមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-100,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ស៊ីធី ភីអិលស ឥណទានក្រុមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-500,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:120ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីបុគ្គលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានបុគ្គលិកមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.00%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.40%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-42ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានឯកត្តជន ទូទៅ ( សូឡា)មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:6-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានអាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.40%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អម្រឹត ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30% – 1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:3.20%ខែ
រយះពេល:-18ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

Show details999
ហត្ថាកសិករ ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

Show details999
ហត្ថាកសិករ ឥណទានកាតគ្រីមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:-48ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-18ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អិលអូអិលស៊ី ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី: – 10,000 USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី: 3- 48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥ​ណទានបេឡាសហគមន៍មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី: 100,000 – 2,000,000 KHR
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី: 4- 18ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីស៊ិនហ្វាន់ ឥណទានគ្រាអាសន្នមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី: 20 – 350 USD

អត្រាការប្រាក់:

រយៈពេលកម្ចី: 3-6ខែ

រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

 

Show details999
Cambodia Post Bank-ឥណទានទ្រព្យបញ្ចាំមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី: up to 250,000 USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី: -240ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អេស៊ីលីដា ឥណទាន​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:- 50,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយះពេល:-60ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:

Show details999