ធ្វើការស្នើរសុំ ផ្សេងទៀត កម្ចីដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

BankNameMinimum InterestReviewsSummaryDetailsprice_hsort
អេអឹមខេកម្ចីសិក្សា1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ឥណទានទឹកស្អាត និងអនាម័យឯកត្តជន1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-24ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ឥណទានទឹកស្អាត និងអនាម័យក្រុមធានា1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ឥណទានថាមពលឯកត្តជន1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-18ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ឥណទានថាមពលក្រុមធានា1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-100USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-6ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ឥណទានថាមពលអាជីវកម្ម1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-24ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:3ថ្ងៃ

Show details1.50
សាខម Consumption Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25,000USD-
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វែលខាម ហ្វាយនែន Individual Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អេល៊ីលិដា ឥណទាននិសិត្សមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចី​គ្រា​អាសន្នមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:20USD-350USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-6ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចី​សម្រាប់​ការ​សិក្សាមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-3,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចី​មិន​មែន​អាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:351USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-30ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សាមិក ឥណទានទឹកស្អាតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.5%
រយៈពេលកម្ចី:4-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ហត្ថាកសិករ ឥណទាននិស្សិតខ្មែរមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:250USD-8,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ហត្ថាកសិករ ឥណទានថែរក្សាអនាម័យ និងបរិស្ថានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ធនាគារ អរអេចប៊ី Personal Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-20,000
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទាន​សាងសង់បង្គន់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-750USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទានបន្ទាន់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទានការសិក្សាអប់រំមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទានជីវឧស្ម័នមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:150USD-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីបន្ទាន់មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100,000USD-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:6ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីបុគ្គលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានរហ័សទាន់ចិត្តមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:18ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីគ្រាអាសន្នមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-250USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សាមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:150USD-6,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានឯកត្តជន ទូទៅ ( សូឡា)មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:6-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ឌែលតា ឥណទានការសិក្សាមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.25%
រយៈពេលកម្ចី:
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អម្រឹត ឥណទានឡជីវឧស្ម័នមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-1,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999