ធ្វើការស្នើរសុំ គេហដ្ឋាន កម្ចីដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

ធនាគារកម្ចីការប្រាក់ជាអប្បបរមាពិនិត្យឡើងវិញពត៌មានលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមprice_hsort
ស្ថាបនា ឥណទានគេហដ្ឋាន0.71%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-500,000USD
អត្រាការប្រាក់:0.71-1.50%ខែ
រយះពេល:-240ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម0.71
ហ្វឺស ហ្វាយនែន កម្ចីទិញផ្ទះ1.20%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:2,500-60,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20-1.50%ខែ
រយះពេល:-180ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:10ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.20
ហ្វឺស ហ្វាយនែន កម្ចីសាងសង់ ឬជួសជុលផ្ទះ1.20%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:2,500-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20-1.50%ខែ
រយះពេល:-180ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:10ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.20
ហ្វឺស ហ្វាយនែន កម្ចីទិញដីលំនៅដ្ឋាន1.20%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:2,500-35,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20-1.50%ខែ
រយះពេល:-180ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:10ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.20
ហ្វឺស ហ្វាយនែន កម្ចីអចលនទ្រព្យធានា1.20%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:%ខែ
រយះពេល:-120ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:10ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.20
កម្ចីកែលំអគេហដ្ឋាន1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម1.50
ធនាគារ ហុងលីអុង Home Equity Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:120ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ធនាគារ ហុងលីអុង Residential Home Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:240ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ឥណទានគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-150,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:180ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេល៊ីលិដា ឥណទានកែលម្អលំនៅឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-150,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេល៊ីលិដា ឥណទានគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-300,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:180ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ឥណទានទិញគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:40,000USD-
អត្រាការប្រាក់:0.66%ខែ (7.99%ឆ្នាំ)
រយះពេល:24-240ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:15ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ ឥណទានផ្ទះមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:0.65ខែ
រយះពេល:-240ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ធនាគារ អរអេចប៊ី Property Loanមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:180ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
វឌ្ឍនៈ ឥណទានគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:20,000USD-500,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:180ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
Prime កម្ចីឯកត្តជនមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-30,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ស៊ីធី ភីអិលស ឥណទានសំរាប់ទិញផ្ទះមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ឥណទានគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:120ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ប្រាសាក់ ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:120ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីបុគ្គលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:500USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
រ៉ូយ៉ាល់ កម្ចីលំនៅដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:1,000USD-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានបុគ្គលិកមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.00%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.40%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-15,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ក្រេឌីត ឥណទានឯកត្តជន ទូទៅមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.40%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-42ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ក្រេឌីត ឥណទានឯកត្តជន កែលម្អលំនៅដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-15,000USD
អត្រាការប្រាក់: 1.40%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-42ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
ឌែលតា ឥណទានគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:14.40%
រយៈពេលកម្ចី:180ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អម្រឹត ឥណទានគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:1000-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អម្រឹត ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋានមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100-15,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេអិនហ្សិត ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់វិនិយោគលើការទិញផ្ទះមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:8.25%-8.5%
រយៈពេលកម្ចី:180ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេអិនហ្សិត ប្រាក់កម្ចីមានផ្ទះជាទ្រព្យធានាមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:8.25%-8.5%
រយៈពេលកម្ចី:120ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999
អេអិនហ្សិត ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដំបូងមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:8.25%-8.5%
រយៈពេលកម្ចី:240ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

ព័ត៌មានបន្ថែម999