ធ្វើការស្នើរសុំ គណនីសន្សំមានកាលកំណត់ដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

ធនាគារឈ្មោះអត្រាការប្រាក់ (ដុល្លារ 12ខែ) ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមាព័ត៌មានបន្ថែមprice_hsort
Sacom bank FIXED DEPOSITមិនមាន

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD

រយៈពេល : 1-36ខែ

Show details999
វីសិនហ្វាន់ គណនី​បញ្ញើ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម-Fixed7.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 25 USD

Show details7.75
អិលអូអិលស៊ី គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់7.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា: 50 USD

Show details7.75
ប្រាសាក់ គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់7.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា: 50 USD

Show details7.50
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្យ7.25%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា: 50 USD

Show details7.25
ក្រេឌីត គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់7.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា:

Show details7.00
ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត គណនីបញ្ញើកើនចំណូល7.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា: 50 USD

Show details7.00
អេ អឹម ខេ គណនីមានកាលកំណត់7.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា: 25 USD

Show details7.00
ស្ថាបនា គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់6.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា: 50 USD

Show details6.50
អម្រឹត គណនីកើនទ្រព្យ6.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមា: 50 USD

Show details6.00
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី គណនេយ្យមានកាលកំនត់5.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 1,000 USD

Show details5.50
ភ្នំពេញពាណិជ្ជ គណនីមានកាលកំណត់5.25%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:

Show details5.25
ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់5.25%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 100 USD

Show details5.25
RHB Fixed Deposit4.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD

Show details4.75
Hong Leong Fixed Deposit4.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1,000 USD

Show details4.75
​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស​នៃ​កម្ពុជា ប្រាក់​បញ្ញើ​ការ​កំណត់4.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1,000 USD

Show details4.75
កាណាឌីយ៉ា គណនីមានកាលកំណត់4.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1,000 USD

Show details4.75
ABA គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់4.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 100 USD

Show details4.75
អេស៊ីលីដា គណនី​មាន​កាលកំណត់​កំណើន​ខ្ពស់4.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 500 USD

Show details4.75
វីសិនហ្វាន់ គណនី​បញ្ញើ​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម-Normal4.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 25 USD

Show details4.50
អេស៊ីលីដា គណនី​មាន​កាលកំណត់​ចំណូល​ខ្ពស់4.25%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 500 USD

Show details4.25
ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់4.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD

Show details4.00
Cathy United bank Fixed Deposit4.00%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1,000 USD

Show details4.00
Maybank (Cambodia) Fixed Deposit3.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1,000 USD

Show details3.75
Cambodian Public Fixed Deposits3.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1,000 USD

Show details3.75
វឌ្ឍនៈ Basic Fixed Deposit3.50%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 1,000 USD

Show details3.50
ធនាគារគូកមីនកម្ពុជា ប្រាក់បញ្ញើមានពេលកំណត់3.10%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:1,000$

Show details3.10
Union Commercial bank គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់2.75%

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា:

Show details2.75
Phillip bank គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 500 USD

Show details
ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

ការដាក់ប្រាក់សន្សំអប្បរមា: 50 USD

Show details
ធនាគារចិន គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 1,000 USD

Show details
ANZ គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ការដាក់ប្រាក់សន្សំនៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង: 10,000 USD

Show details