ធ្វើការស្នើរសុំ កសិកម្មសរីរាង្គ កម្ចីដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

BankNameMinimum InterestReviewsSummaryDetailsprice_hsort
ស្ថាបនា ឥណទានកសិកម្ម1.20%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:50-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20-1.50%ខែ
រយះពេល:-48ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:ថ្ងៃ

Show details1.20
ឥណទានកសិកម្មឯកត្តជន1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-3,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-36ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:3ថ្ងៃ

Show details1.50
ឥណទានកសិកម្មក្រុមធានា1.50%
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25-750USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%ខែ
រយះពេល:3-12ខែ
ពេលវេលាការអនុម័ត:2ថ្ងៃ

Show details1.50
ប្រៃសណីយ៏កម្ពុជា ឥណទានកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អេផល ហ្វាយនែន កម្ចីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:251USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អេផល ហ្វាយនែន កម្ចីជាក្រុមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25USD-300USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទាន​ខ្នាតតូច​មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:3,000USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អមតៈ ខាប់ភីថល ភីអិលស៊ី ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-3,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចី​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍មិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:3,000USD-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:6-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
វីសិនហ្វាន់ កម្ចីរបរកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:351USD-25,000USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សីលានិធិ ឥណទានសេវាកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.25%-2.75%
រយៈពេលកម្ចី:1-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សីលានិធិ ឥណទានសិប្បកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.25%-2.75%
រយៈពេលកម្ចី:1-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សីលានិធិ ឥណទានជំនួញមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.75%-2.75%
រយៈពេលកម្ចី:1-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សីលានិធិ ឥណទានកសិកម្មនិងបសុសត្វមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.25%-3%
រយៈពេលកម្ចី:1-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សាមិក ឥណទានខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:501USD-15,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.3%-1.5%
រយៈពេលកម្ចី:4-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សាមិក ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:25USD-500USD
អត្រាការប្រាក់:1.5%
រយៈពេលកម្ចី:4-24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ហត្ថាកសិករ ឥណទានទូទៅមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-200,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.00%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:- 84ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ប្រាសាក់ ឥណទានជាក្រុមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-1,500USD
អត្រាការប្រាក់:
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានតាមរដូវកាលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-50,000USD
អត្រាការប្រាក់:3.50%
រយៈពេលកម្ចី:12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.00%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
និរន្តរ ផលិតផលឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូចមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-5,000USD
អត្រាការប្រាក់:2.40%
រយៈពេលកម្ចី:24ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីគ្រឿងចក្រកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:1,000USD-35,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អិលអូអិលស៊ី ប្រាក់កម្ចីតាមរដូវកាលមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-10,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានអាជីវកម្ម ខ្នាតតូច-មធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:20,000USD-70,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30% 1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានឯកត្តជន កសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.40%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ក្រេឌីត ឥណទានអាជីវកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:100USD-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.40%-1.50%
រយៈពេលកម្ចី:4-72ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
ឌែលតា ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-2,500USD
អត្រាការប្រាក់:1.50%
រយៈពេលកម្ចី:36ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អម្រឹត ឥណទានកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-20,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.30% -1.50%
រយៈពេលកម្ចី:3-48ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
អម្រឹត ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យមមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:-100,000USD
អត្រាការប្រាក់:1.20-1.40%
រយៈពេលកម្ចី:3-60ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សីលានិធិ ឥណទានកសិកម្មមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:400,000 -2,400,000KHR
អត្រាការប្រាក់:2.75% -3.00%
រយៈពេលកម្ចី: 1- 12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សីលានិធិ ឥណទានសម្រាប់ដំណាំស្រូវមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:400,000 – 2,400,000 KHR
អត្រាការប្រាក់:2.75% – 3.00%
រយៈពេលកម្ចី:​2- 12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999
សីលានិធិ ឥណទានក្រុមIFADមិនមាន
0 out of 5 based on 0 customer ratings

ទំហំកម្ចី:400,000 – 2,400,000 KHR
អត្រាការប្រាក់:2.75% – 3.00%
រយៈពេលកម្ចី:​1- 12ខែ
រយៈពេលនៃការអនុម័ត:

Show details999