Spean Loan- Online Instant Loan in Cambodia

1. អំពីយើង About us

ស្ពានគឺជាវេទិកាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីតាមអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាដំបូងនិងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនស្ពាន។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ័ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានទូទាត់និងប្រមូលតាមគណនីវីង។

2. ចុះឈ្មោះ/ចូល Signup/ Login

ជារឿងសាមញ្ញ! សូមមេត្ដាផ្ដល់លេខសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់និងលេខកូដ PIN ។ អ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដតាមរយៈសារជាអក្សរ។

អ្នកទទួលបានសារក្នុងរយៈពេលយូរបំផុត២នាទី។ ប្រសិនជាអ្នកមិនទាន់ទទួលបាន សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងនៅទីនេះ។

ទេ មិនអាច
ដោយសារតែគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយទូរសព្ទ័និងលេខទូរសព្ទ័តែមួយរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកអាចបន្ដប្រើបានជាមួយឧបករណ៍ថ្មី។
ប៉ុន្ដែគណនីចាស់របស់អ្នកនឹងត្រូវជំនួសដោយគណនីថ្មី

ទេ! មិនអាចទេ
ពត៌មានរបស់អ្នកនៅក្នុងទូរសព្ទ័ ហើយពួកយើងចង់ពិនិត្យមើលពិន្ទុឥណទានរបស់អ្នកយោងតាមទន្និនយ័។

3. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយអតិថិជន Customer verification

អតិថិជនសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម
មានអាយុចាប់ពី ២០ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ
មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់សំណង

អ្នកត្រូវការរបស់ទាំង ៣ យ៉ាង។
គណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន
កម្មវិធីគណនីវីង
អត្តសញ្ញាណបណ្ណ័ជាតិសម្គាល់ខ្លួន

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ សូមចូលទៅកាន់ Setting រួច App រួចចុចលើពាក្យSpean រួច Permission and enable Spean to access all required permission.

ស្ពាននឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យក្នុងទូរសព្ទ័ដៃរបស់អ្នកដើម្បីជួយស្នើរប្រាក់កម្ចីលឿនបំផុត។
ពត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា​ទំនើបបំផុតរបស់យើងខ្ញុំ​​​។ ពត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើសម្រាប់តែការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីតែប៉ុណ្ណោះ។
យើងនឹងមិនហៅឬផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដោយមិនមានការអនុញ្ញាតនោះទេ។

យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីការពារទិន្ននយ័របស់លោកអ្នក។
ពត៌មានក្នុងទូរសព្ទ័របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព ១០០% និងប្រើសម្រាប់តែពាក្យស្នើរសុំតែប៉ុណ្ណោះ

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរពត័មានផ្ទាល់របស់អ្នកតាមរយះ​​ការកំនត់ក្នុងមីនុយ​។​ សំរាប់កែរតំរូវគណនីវីង សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញំុ។

4. បែបបទកម្ចី Loan application

បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនឹងវាយតំលៃពាក្យស្នើរសុំរបស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលនិងប្រវត្តិឥណទាន។
យើងយល់ស្របចំពោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបង់ប្រាក់សំណងតែប៉ុណ្ណោះ។
ទោះបីជាសំណើរត្រូវបានច្រានចោល តែអ្នកអាចព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ!

វាអាស្រយ័ទៅលើក្រេឌីតរបស់អ្នក ប៉ុន្ដែសម្រាប់លើកតំបូងអតិថិជននឹងចាប់ផ្ដើមពីចំនួន100ដុល្លារ។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលសមាជិកភាពតាមរយៈផេកភាពស្មោះត្រង់។
សំណងទាន់ពេលវេលាជួយឱ្យអ្នកខ្ចីបានច្រើននៅពេលក្រោយ!

អាស្រយ័ទៅលើក្រេឌីតរបស់អ្នក។ តំបូងការប្រាក់រាងខ្ពស់បន្ដិច តែវានឹងថយចុះនៅពេលក្រោយ បើអ្នកទូទាត់សំណងតាមការកំណត់។

ចាស/បាទ, គឺគិត រួមបញ្ជូលទាំងថ្លៃសរុបនៃការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាកម្មវីង។
គ្មានការគិតប្រាក់បង្កប់នោះទេ!

អ្នកអាចស្នើរបាន បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃសំណងគ្រប់ចំនួន។

5. ទទួលកម្ចី Receive loan

សម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់លើកតំបូង វាអាចនឹងប្រើរយៈពេល២ ទៅ ៣ថ្ងៃ
បើនេះជាលើកទីពីរ អ្នកនឹងទទួលបានកម្ចីក្នុងរយៈ១០នាទីប៉ុណ្ណោះ!

សូមអភយ័ទោសសម្រាប់ការពន្យារ។
សូមទាក់ទងផ្នែកបំរើអតិថិជន។

អ្នកអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់កម្ចីពីភ្នាក់ងារវីងដែលនៅជិតបំផុត ឬកម្មវិធីទូរសព្ទ័។
ដើម្បីប្រើសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកត្រូវមានគណនីនិងកម្មវិធីវីង។

6. ផ្ដល់សំណង Repay loan

អ្នកអាចសងប្រាក់កម្ចីមុនពេលកំណត់បាន។
មិនគិតកម្រៃបន្ថែមលើការបង់ប្រាក់ដើមនោះទេ។
យ៉ាងណាមិញ សំណងយឺតពេលអាចនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានពីរយ៉ាងដល់អ្នក។
ទីមួយ អ្នកនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ពិនយ័។
ប្រសិនបើអ្នកយឺតយ៉ាវពីXថ្ងៃទៅXថ្ងៃ
យើងខ្ញំុធ្វើការពិន័យជាទឹកប្រាក់ទៅតាមចំនួនថ្ងៃដែលលោកអ្នកធ្វើការបង់សង់យឺត។
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 1ថ្ងៃដល់7ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $5
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 8ថ្ងៃដល់14ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $10
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 15ថ្ងៃដល់21ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $15
ការបង់សងយឺតចាប់ពី 22ថ្ងៃដល់29ថ្ងៃ នឹងពិន័យជាទឹកប្រាក់ $20
ប្រាក់ពិនយ័ ៥ ភាគរយ។
ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ
ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ហើយអ្នកនឹងមិនអាចមានឱកាសក្នុងការស្នើរកម្ចីពីពួកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ
យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ។
វានឹងធ្វើអោយប៉ះផាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នកនាថ្ងៃអនាគត។
ការទូទាត់សងទាន់ពេលគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងក្រេឌីតរបស់អ្នក។
សងទាន់ពេលវេលា ទទួលបានសេវាកម្មកាន់តែច្រើន!

ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ
ឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងត្រូវចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ ហើយអ្នកនឹងមិនអាចមានឱកាសក្នុងការស្នើរកម្ចីពីពួកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតទេ
យើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ។
វានឹងធ្វើអោយប៉ះផាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់អ្នកនាថ្ងៃអនាគត។
ការទូទាត់សងទាន់ពេលគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងក្រេឌីតរបស់អ្នក។
សងទាន់ពេលវេលា ទទួលបានសេវាកម្មកាន់តែច្រើន!

កុំបារម្ភ! អ្នកអាចចូលទៅកាន់ មើលស្ថានភាព នៅលើកម្មវិធីរបស់យើងនិងបង់ថ្លៃសំណងតាមចំនួនជាក់លាក់។
គ្រាន់តែដាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីវីងរបស់អ្នក និងបង់ថ្លៃសំនងតាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទ័របស់ស្ពានជាការស្រេច។
អ្នកមិនចាំបាច់បង់សងតាមរយៈភ្នាក់ងារវីងនោះទេ។
ប្រសិនអ្នកបង់ថ្លៃសំណងខុសខ្វះឬលើស
ក្រុមការងារស្ពាននឹងវេរទឹកប្រាក់ដែលលើសទៅកាន់អ្នកវិញតាមគណនីវីង។

សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមការងារស្ពានជាមុនសិន។

កម្មវិធីរបស់ស្ពាននឹងបង្ហាញអ្នកថាតើចំនួនទឹកប្រាក់នៅខ្វះប៉ុន្មានបន្ថែមទៀតដែរត្រូវបង់​ សូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់យើងខ្ញុំ។

Load More