តើក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ណាមួយដែលល្អជាងគេនៅកម្ពុជា? Best money transfer company in Cambodia

តើក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ណាមួយដែលល្អជាងគេនៅកម្ពុជា?

(English from here)

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើននៅកម្ពុជា។

 

តើលោកអ្នកមានដឹងទេថា តើក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម ផ្ទេរប្រាក់ និង ទទួលប្រាក់ណាខ្លះដែលមានភាពងាយស្រួល និងមានភាពរហ័សទាន់ចិត្ត?

 

យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ធំៗចំនួន ៤ គឺ  វីង ទ្រូម៉ាន់នី អីម៉ាន់នី និង ស្មាតលុយ។

 

[ពត៌មាន/NEWS]វីងបានពង្រីកសេវាកម្ម Wing expands services

វីងបានពង្រីកសេវាកម្ម

 

វីងបានពង្រីកសេវាទៅលើសេវាកម្មមួយដែលហៅថា វីងសហគ្រាសតូចនឹងល្មម ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយសហគ្រាសមួយចំនួនក្នុងការបើកប្រាក់ខែអោយនាយោជិករបស់ខ្លួនតាមរយៈគណនីរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់សេវាមួយនេះ។

 

ពួកគេជឿជាក់ថា ពួកគេនឹងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាមួយនេះអោយសហគ្រាសមួយចំនួនបាន។

 

យ៉ាងណាមិញ ចំពោះតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់សេវានេះគឺសមរម្យនឹងអាចទទួលយកបាន។

 

 

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចទីនេះ

(អង់គ្លេស)

 

To read more, please click here

 

 

(The article is originally from Khmer times)