បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 4 – ធនាគារ AMK Interview with our partner 4 – AMK Microfinance

Posted on

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 4 – គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK (English in Page 6)   នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹង ដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។   សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ដៃគូធនាគារសហការដែលយើងនឹងណែនាំទៅអ្នក គឺ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK   សួស្ដី ជាដំបូង តើអ្នកអាចធ្វើការណែនាំអំពីគ្រឹះស្ថានរបស់អ្នកបានទេ? អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលបានអជ្ញាប័ណ្ណជាផ្លូវការពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០០៤។ នៅឆ្នាំ២០១០ អេ អឹម ខេ ទទួលបានអជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់សន្សំ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលធ្វើអោយអេ អឹម ខេ មានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការពង្រីកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបនៅតាមទីជនបទ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៤ មក អេ អឹម ខេ ក៏បានបង្កើតនូវសេវាកម្មមួយទៀត ទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាព ទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។ ត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ អេ អឹម ខេ មានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្តប់នូវសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើភូមិចំនួន ៩១% […]

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់ស្ពាន 3 – ធនាគារ ABA Interview with our partner 3 – ABA Bank

Posted on

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់ស្ពាន 3 – ធនាគារ ABA (English in Page 5)   នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹង ដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។   មកដល់ពេលនេះ ស្ពានមានដៃគូជាមួយធនាគារ /គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 7ហើយ។   ថ្ងៃនេះ យើងចង់ណែនាំដៃគូសហការមួយ ក្នុងចំណោមដៃគូសហការទាំងអស់របស់យើងនោះគឺ ធនាគារ ABA  

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម”Interview with our partner 2 “First Finance-Housing Solution Partner for low and Middle income Cambodian”

Posted on

បទសម្ភាសន៍ជាមួយដៃគូរបស់យើង 2 “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន – ដៃគូដំណោះស្រាយលំនៅដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចំណូលទាបនិងមធ្យម” (English in Page 6)   នេះគឺជាអត្ថបទពិសេសដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹងដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ក្នុងបំណងណែនាំអំពីស្ថាប័នរបស់ពួកគេ។   មកដល់ពេលនេះ ស្ពានមានដៃគូជាមួយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 7ហើយ។   ថ្ងៃនេះយើងចង់ណែនាំដៃគូសហការមួយ ក្នុងចំណោមដៃគូសហការទាំងអស់របស់យើង នោះគឺ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន  

បទសម្ភាសន៏ជាមួយដៃគូរសហការ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រា2 Interview with our partner SONATRA Microfinance Part.2

Posted on

បទសម្ភាសន៏ជាមួយដៃគូរសហការ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រា2 Interview with our partner SONATRA Microfinance Part.2   (English from here) នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹងដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ដើម្បីណែនាំអំពីស្ថាប័ន របស់ពួកគេ។ អត្ថបទពិសេសដំបូងរបស់ពួកយើងគឺរៀបរាប់អំពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រា ភីអិលស៊ី ស្ពាន៖ តើអ្នកអាចពន្យល់បន្ថែមអំពីឥណទាននីមួយៗបានទេ ?   អ្នកនាង បុប្ផា៖ ឥណទានកម្ចីប្រើប្រាស់អតិថិជនគឺមិនមានកម្ចីវត្ថុបញ្ចាំទេ ។   ឥណទានសាច់ប្រាក់ ពួកយើងផ្តល់ជូនរហូតដល់ ៥០០ដុល្លារទៅកាន់អតិថិជន ។   កម្ចីឧបករណ៏អេឡេត្រូនិក ពួកយើងផ្តល់ជូនរហូតដល់១០០០ដុល្លារ ដើម្បីទិញសម្ភារៈ អេឡេត្រូនិកដូចជា ទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូរទ័រ ល ហើយ ពួកយើងផ្តល់ជូនកម្ចីរហូតដល់ ១០០%នៃតម្លៃរបស់សម្ភារៈនោះ ។     កម្ចីម៉ូតូ ពួកយើងផ្តល់ជូនរហូតដល់២០០០ដុល្លារ ។ ពួកយើងផ្តល់ជូនកម្ចី ៨០%នៃតម្លៃម៉ូតូ ។ ឧទាហរណ៏៖ […]

បទសម្ភាសន៏ជាមួយដៃគូរសហការ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រា1 Interview with our partner SONATRA Microfinance Part.1

Posted on

“ភាពបត់បែន គឺជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងខ្លាបំផុតសម្រាប់ពួកយើង” បកស្រាយដោយ អ្នកស្រី សុខណា កុលាប បុប្ផា   (English from here) នេះគឺជាអត្ថបទពិសេស ពួកយើងបានសម្ភាសន៏ជាមួយនឹងដៃគូសហការធនាគាររបស់យើង ដើម្បីណែនាំអំពីស្ថាប័ន របស់ពួកគេ។ អត្ថបទពិសេសដំបូងរបស់ពួកយើងគឺរៀបរាប់អំពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រា ភីអិលស៊ី   គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រាភីអិលស៊ី ជាមួយនិងការបញ្តាក់ទុនរវាង គ្រឹះស្ថានរបស់ កម្ពុជានឹងជប៉ុន ដែលថ្មីៗនេះបានក្លាយជាដៃគូរសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ពានក្នុងការជួយ ជំរុញការដំណើរការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារស្ពានបានអង្គុយជាមួយអ្នកស្រី បុប្ផា សុខណា នាយកប្រតិបត្តិរងនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រាដើម្បីពន្យល់អំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។   ស្ពាន៖ តើអ្នកអាចណែនាំអំពីគ្រឹះស្ថានរបស់អ្នកបានទេ?   អ្នកស្រី បុប្ផា៖ ក្រោយពេលដែលពួកយើងបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ពួកយើងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១១ ដែលមានទីតាំងនៅសាខា បឹងត្របែក ស្ថិតក្នុងអគារស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្ពុជា (FIC)។   ពេលចាប់ផ្តើមដំបូង ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងមានចំនួនតិចណាស់ មានបុគ្គលិក៥នាក់ ប៉ុណ្ណោះរួមបញ្ចូលទាំងនាយកប្រតិបត្តិដែលមកពីជប៉ុន នាងខ្ញុំ គណនេយ្យករមួយនាក់ នឹងភ្នាក់ងារឥណទានពីរនាក់ ។ ក្រោយមក […]